Personuppgiftshantering

GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Abello är ett ledande omsorgs- och vårdföretag i Skåne som utför kvalificerade tjänster av hög kvalitet på uppdrag av offentliga beställare. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Abello in och bearbetar olika personuppgifter.

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Abello. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt en fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation), samt övriga riktlinjer som gäller i Abello.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Abello Hemtjänst AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv, för den behandling av personuppgifter som sker inom alla delar av Abello.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder vanligen personuppgifter för följande ändamål:

  • För att ge individanpassad vård och omsorg i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a. journalföring samt planering av omsorgs- och vårdinsatser
  • För att ansöka om RUT-avdrag för dina hushållsnära tjänster
  • För att skapa och hantera fakturor
  • För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster
  • För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift för att lämna ut uppgifterna.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att Abello ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

För att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig, eller göra ändringar i befintlig information, kan du kontakta oss genom att fylla i och skicka in blanketten som finns på denna sida enligt instruktionen på blanketten. Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Abello lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. Vi kan till exempel lämna uppgifter till kommunen när vi enligt avtal är bundna att journalföra i kommunens journalsystem, till Skatteverket för ansökan om RUT, till Kivra för distribution av lönespecifikation och inkassobyråer för indrivning av fordran.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Abellos leverantörer av IT-tjänster. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området. Vid överföring till tredje land svarar Abello för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits.

Abello Hemtjänst AB är personuppgiftsansvarigt för alla personuppgifter som hanteras av moderbolaget samt av dotterbolagen. De leverantörer som Abello använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Abellos instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Abellos instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

OM COOKIES
En cookie, kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies: permanenta och tillfälliga. Abellos hemsidor använder båda typer av cookies för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Vi sparar ingen personlig information i cookies, informationen som cookien lagrar är alltid anonym och saknar personliga uppgifter.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Väljer du att neka eller radera cookies från Abellos webbplats så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

KONTAKT
Frågor rörande Abellos integritets- och dataskydd besvaras av behörig dataskyddsansvarig inom Abello.

Dataskyddsombud:

Carl Ranhög
e-post: carl.ranhog@abello.se